श्रीगुरु चरन सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारि। बरनऊं रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फल चारि।। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौं पवन-कुमार। बल बुद्धि बिद्या देहु मोहिं, हरहु कलेस बिकार। 
बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौं पवन-कुमार । बल बुधि बिद्या देहु मोहिं हरहु कलेस बिकार ॥  पवनतनय सङ्कट हरन मङ्गल मूरति रूप ।राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप ॥ 
जय हनुमान ज्ञान गुन सागर। जय कपीस तिहुँ लोक उजागर ॥१॥ राम दूत अतुलित बल धामा । अञ्जनि-पुत्र पवनसुत नामा ॥२॥ महाबीर बिक्रम बजरङ्गी । कुमति निवार सुमति के सङ्गी ॥३॥ ।

Order Now OnlinePay Cash On Delivery

Choose Cash On Delivery and You need to pay when delivery person comes to deliver your product.

24x7 Customer Support

You can call on us any time for Sales/Customer Support on 0958-2396-721.

Express Delivery

We make sure that your Package is dispatched on the same day AND gets Delivered to you within 24-72 hours.
Contact Form

Book your Order Online

Fill in the form below, and we'll get Call back to you within 30 mits. Delivery will take in 2-4 business days depending on the location.Kindly Pay Cash on Delivery.